Page 19 - 2024-Lake-Of-The-Ozarks-Vacation-Guide
P. 19

Bagnell Dam


     MILEAGE TO LAKE OF THE OZARKS

                                       Branson, MO .................. 125 Miles
                                       Kansas City, MO ............ 175 Miles

                                200 Miles  St. Louis, MO .................. 180 Miles
                                       Tulsa, OK ......................... 296 Miles
                                340 Miles  Des Moines, IA .............. 340 Miles
                                       Wichita, KS ..................... 357 Miles
                                       Omaha, NE ..................... 361 Miles

                                467 Miles  Chicago, IL ..................... 467 Miles

      Atlanta, GA ...............................725 miles Indianapolis, IN .......................420 miles Oklahoma City, OK ................401 miles
      Birmingham, AL .....................500 miles Kansas City, MO ......................175 miles Omaha, NE ...............................361 miles
      Branson, MO ............................125 miles Little Rock, AR .........................338 miles Peoria, IL....................................300 miles
      Chicago, IL ................................467 miles Louisville, KY ............................441 miles Springfield, IL ..........................260 miles
      Columbus, OH.........................578 miles Memphis, TN ...........................325 miles Springfield, MO ......................90 miles
      Dallas, TX ..................................553 miles Milwaukee, WI .........................541 miles St. Louis, MO ............................180 miles
      Des Moines, IA ........................340 miles Minneapolis, MN ....................545 miles Tulsa, OK ...................................296 miles
      Detroit, MI ................................691 miles Nashville, TN ............................497 miles Wichita, KS ...............................357 miles
 FunLake.com                      FunLake.com                      17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24